ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Algemeen

Voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsoffertes opgemaakt door Nobscot bv (Stationsstraat 163, 8780 Oostrozebeke) (“Nobscot bv”), op elke tussen Nobscot bv en haar klant (“Klant”) gesloten overeenkomst, en op alle facturen van Nobscot BV, Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke tussen Nobscot BV

en de Klant afgesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst. Door het enkele feit zelf van de bestelling, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop) voorwaarden. Deze laatste binden Nobscot BV slechts wanneer Nobscot BV ze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

2. Prijslijsten, offertes, bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

Alle offertes en prijslijsten van Nobscot BV zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden Nobscot BV niet. Elke door de Klant gedane bestelling of opdracht verbindt enkel deze laatste. Tussen Nobscot BV en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening door een gemachtigde vertegenwoordiger van Nobscot BV van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst. Tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden, verkopers, bedienden en werknemers van Nobscot BV zijn niet gemachtigd om Nobscot BV rechtsgeldig te verbinden. De Klant zal, in geval van annulering door de Klant van de bestelling binnen drie (3) dagen na een door Nobscot BV bevestigde bestelling, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs verschuldigd zijn, behoudens het recht van Nobscot BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

3. Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Vertraging in de levering of overschrijding van de leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Nobscot BV, tot enige vorm van schadevergoeding of tot annulering van de bestelling. Nobscot BV behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te verrichten, welke gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen.

 

4. Prijs en betaling

De bestelling wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door Nobscot BV meegedeeld prijslijsten. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de prijzen exclusief BTW en zijn de vervoerskosten ten laste van de Klant. Alle overeengekomen prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd, mits eenvoudige kennisgeving aan de Klant. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar op de door Nobscot BV meegedeelde bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Iedere factuur zal bij gebreke aan protest bij aangetekend schrijven binnen de tien (10) dagen na haar ontvangst als aanvaard worden beschouwd. Protest van de factuur schorst de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-­‐betaling op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd overeenkomstig Artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en dit voor elke reeds begonnen maand, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 12% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van EUR 100, onverminderd het recht van Nobscot BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-­‐betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is Nobscot BV,  zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien het vertrouwen van Nobscot BV in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen of onmogelijk maken, behoudt Nobscot BV zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien en tot zolang dat de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Nobscot BV zich het recht voor, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding, de bestelling of het nog niet-­‐geleverde gedeelte daarvan te annuleren, onverminderd het recht van Nobscot BV op vergoeding van de schade. In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de Klant, zal de Klant een schadevergoeding van minstens 12% van de totale prijs betalen, onverminderd het recht van Nobscot BV om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

5. Overdracht van eigendom en risico

De geleverde goederen blijven eigendom van Nobscot BV tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en eventuele schadevergoeding. Tot op het ogenblik van de integrale betaling, zal de Klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom zijn van Nobscot BV. De Klant is gerechtigd om de goederen door te verkopen aan haar klanten met dien verstande dat Nobscot BV, als gevolg van haar eigendomsvoorbehoud op de verkochte producten, het exclusieve recht heeft om tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen overgaat naar de Klant, en op voorwaarde dat de goederen nog bestaan, de Klant te verplichten om de goederen terug te leveren aan Nobscot BV, en indien de Klant dit nalaat, de gebouwen van de Klant of van een derde partij waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde de goederen terug mee te nemen. De Klant is akkoord dat Nobscot BV haar kantoren betreedt in het kader van voormelde doeleinden. De door de Klant betaalde voorschotten blijven verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het risico van de goederen overgedragen op de Klant vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd.

 

6. Gebreken en waarborg

Bij de levering dient de Klant na te gaan of de geleverde goederen zichtbare beschadigingen of gebreken vertonen. Iedere klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-­‐ conforme levering dient aan Nobscot BV te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de vijf (5) dagen na ontvangst van de goederen met verwijzing naar het factuurnummer of van de verzendingsnota. Na verloop van deze termijn worden de goederen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. Laattijdige klachten zijn onontvankelijk. Klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. De eventuele retour van goederen zal slechts geschieden mits de voorafgaande schriftelijke bevestiging van Nobscot BV. Enkel goederen in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking kunnen teruggezonden worden. Alle klachten voor verborgen gebreken die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de Klant, van derden of van normale slijtage, dienen aan Nobscot BV worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen één (1) maand na de ontdekking van het gebrek en ieder geval binnen één (1) jaar na de levering van de goederen. De waarborg van Nobscot BV voor verborgen gebreken bestaat uitsluitend uit een vervanging of herstelling van het geleverde goed.

 

7. Aansprakelijkheid

Nobscot BV (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-­‐naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke of zware fout. Ingeval Nobscot BV aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Nobscot BV steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Nobscot BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat hij van de goederen maakt.

 

8. Overmacht

Nobscot BV is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Klant in geval van overmacht (zoals oorlog, gedeeltelijke of algemene staking, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement van leveranciers, gebrek aan grondstoffen, enz). Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst of op enige vorm van schadevergoeding. Overmacht in hoofde van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

9. Ontbinding

Nobscot BV heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt Nobscot BV zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Nobscot BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

10. Intellectuele eigendom

Onverminderd enige andersluidende schriftelijke afspraak, blijven alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. tekeningen, ontwerpen, berekeningen, enz., door Nobscot BV uitgevo voor rekening van de Klant en aan de Klant overhandigd, eigendom van Nobscot BV en worden in geen geval aan de Klant overgedragen.

 

11. Varia

Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen Nobscot BV en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen tussen Nobscot BV en de Klant vallen onder de bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.