ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Algemeen

Nobscot BV, met zetel te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat 127, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer RPR Gent, afdeling Kortrijk 0837.463.158, (“Nobscot”), legt zich toe op het verlenen van diensten op vlak van spaaracties en de distributie/verkoop van kookgerei van verschillende merken, waaronder “Beka”. Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke orderbevestiging van, en op elke overeenkomst tussen, Nobscot ten aanzien van/en haar klant (“Klant”).
Door het plaatsen van een order, verklaart de Klant zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de taal waarin deze zijn opgesteld, erkent hij ervan kennis te hebben genomen, en verzaakt hij uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn algemene voorwaarden.
In geval van tegenstrijdigheid tussen (enige bepaling in) deze algemene voorwaarden en (enige bepaling in) een tussen Nobscot en de Klant gesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleert deze schriftelijke overeenkomst.


2. Prijslijsten, offertes, orders en totstandkoming van overeenkomsten
Alle offertes en prijslijsten van Nobscot zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Orders van de Klant binden Nobscot evenmin. Tussen Nobscot en de Klant komt slechts een overeenkomst tot stand door ondertekening van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst door een gemachtigde vertegenwoordiger van Nobscot. Tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden, verkopers, bedienden en werknemers van Nobscot zijn niet gemachtigd om Nobscot rechtsgeldig te verbinden.
De annulering van een bevestigd order is slechts mogelijk binnen drie (3) dagen na ontvangst van de ondertekende orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst. De Klant kan zich niet beroepen op artikel 1794 oud BW. In geval van annulering, heeft Nobscot steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien procent (15%) van de prijs van het order, onverminderd het recht van Nobscot om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is. Indien het order al geproduceerd werd en/of het op maat van de Klant geproduceerde goederen betreft, zal Nobscot het recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding van zeventig procent (70%) van de prijs van het order, onverminderd het recht van Nobscot om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.


3. In geval van distributie/verkoop van kookgerei van het merk Beka
Op Nobscot rust een contractueel verbod om kookgerei van het merk Beka op actieve wijze buiten België en Luxemburg te verkopen. Gelet hierop, in het bijzonder teneinde een naleving te goeder trouw van voornoemd verbod te verzekeren, is het de Klant niet toegestaan, en de Klant verbindt er zich bijgevolg toe om zich ervan te onthouden, kookgerei van het merk Beka rechtstreeks of onrechtstreeks op actieve wijze buiten België en Luxemburg te verkopen. In geval van een schending door de Klant van dit artikel, zal de Klant per inbreuk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijfduizend euro (5.000 EUR) verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Nobscot om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is. Tevens verbindt de Klant zich om elke inbreuk van dit artikel onverwijld aan Nobscot te melden en alle nodige stappen te nemen om deze inbreuk te beëindigen. De Klant verbindt zich tot slot Nobscot te vrijwaren en schadeloos te stellen in een eventuele procedure die (mede) veroorzaakt werd door deze inbreuk.


4. Uitvoering en levering
4.1 Algemeen

Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, zijn de meegedeelde (uitvoerings- en /of leverings)termijnen, zelfs in een orderbevestiging, steeds indicatief en te goeder trouw gegeven, maar niet bindend. Eventuele laattijdige levering geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of annulering van het order.
4.2 In geval van distributie/verkoop van goederen
Levering van goederen in verschillende delen is mogelijk en kan geen aanleiding geven tot klachten. Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, gebeurt de levering Ex Works (conform de laatste versie van de Incoterms zoals vastgesteld door de ICC) op het adres van de zetel van Nobscot.


5. Prijs en betaling
De orders worden behoudens andersluidend akkoord tussen partijen gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de door Nobscot bevestigde orderbevestiging of meegedeelde prijslijst(en). Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, worden de prijzen steeds weergegeven exclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen, en indien de waarde van de (te leveren) goederen daarenboven minder dan tweehonderdvijftig euro (250 EUR) bedraagt de leveringskosten.
Nobscot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de overeengekomen prijzen te wijzigen, ook na de datum van de orderbevestiging, wanneer hiervoor een geldige reden is, in het bijzonder wanneer dit het gevolg is van een wijziging van externe factoren, zoals, maar niet beperkt tot, een prijsverhoging van één of meer elementen van de productie- dan wel logistieke keten en/of in geval van prijsverhoging van de voor de goederen benodigde (grond-)stoffen, dit mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.
Behoudens andersluidend akkoord tussen partijen, is iedere factuur betaalbaar op de door Nobscot meegedeelde bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. De Klant dient ieder protest met betrekking tot een factuur, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan Nobscot te melden, binnen de tien (10) dagen na factuurdatum. Het protest dient inhoudelijk te worden gemotiveerd. Enig protest van welke aard ook schorst de betalingsverplichtingen in hoofde van de Klant niet op.
Op elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag is de Klant steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan twaalf procent (12%) (per jaar). De Klant is in voorkomend geval daarenboven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan twaalf procent (12%) op het openstaande (totaal)bedrag (inclusief taksen, accijnzen, belastingen en/of heffingen) met een minimum van honderd euro (100 EUR) per factuur, zelfs indien een respijttermijn werd toegekend en dit onverminderd het recht van Nobscot om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade hoger is.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag vervalt elk eventueel betalingsuitstel dat door Nobscot is toegestaan, en worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen van Nobscot op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Wanneer de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, hierin begrepen de betaling van de goederen, behoudt Nobscot zich uitdrukkelijk het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering/productie/levering van alle lopende orders op het schorten, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de Klant, dit evenwel onverminderd (eventuele) andere rechten waarover Nobscot beschikt waaronder het recht op schadevergoeding lastens de Klant.
Schuldvergelijking door de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. Nobscot heeft het recht om alle vorderingen op de Klant of met de Klant verbonden vennootschappen te compenseren met enige in haar hoofde openstaande schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaand zijn. Huidige bepaling en deze mogelijkheid zijn tevens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of faillissement in hoofde van de Klant.
Indien er bij Nobscot op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, onder meer door daden van (gerechtelijke) uitvoering van de Klant, bij niet of laattijdig betalen van één of meerdere facturen, in geval van gerechtelijke reorganisatie en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenissen die het vertrouwen van Nobscot in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen (kunnen) aantasten, behoudt Nobscot zich uitdrukkelijk het recht voor om de leveringen op te schorten, voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen van de Klant en/of (andere) zekerheden of waarborgen te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de Klant weigert een voorafgaande betaling te verrichten en/of andere door de Klant gevraagde zekerheden te stellen, heeft Nobscot het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de Klant te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
In voorkomend geval is de Klant steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien (15%) van de prijs van het order verschuldigd, onverminderd het recht van Nobscot om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.


6. Overdracht van eigendom en risico
In geval van verkoop van goederen, blijven de geleverde goederen eigendom van Nobscot tot volledige betaling door de Klant van de verschuldigde bedragen, uit welke hoofde ook. Zolang er niet volledig betaald werd, kan de Klant ze niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Nobscot.
In geval de Klant de geleverde goederen niet tijdig en correct betaalt, heeft Nobscot het recht om onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder verdere ingebrekestelling alle goederen terug te vorderen (en daarvan desgevallend voorafgaand een inventaris te vragen). De Klant stelt deze goederen op eerste verzoek ter beschikking op de maatschappelijke zetel van Nobscot, bij gebreke waaraan de Klant Nobscot het recht verleent op de (opslag)ruimte(s) waar(in) de goederen zich bevinden te betreden.
Indien de Klant de goederen bij een derde wenst onder te brengen, zal de Klant Nobscot hiervan in ieder geval voorafgaand op de hoogte brengen. Deze melding dient de identiteit en het adres van de derde te bevatten.
Alle kosten gemaakt voor de uitwinning van de goederen alsook de kosten voor het terughalen daarvan, dienen door de Klant te worden betaald.


7. Gebreken en retour/remedies
In het geval van distributie/verkoop van goederen, dient de Klant of persoon die in zijn naam handelt, de aard, de hoeveelheid en de goede staat van de goederen na te gaan bij levering. De Klant dient alle klachten omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit, op straffe van verval, met verwijzing naar het factuurnummer of de verzendingsnota, per aangetekend schrijven aan Nobscot te melden, ten laatste vijf (5) dagen na levering van de goederen, maar in ieder geval voor gebruik, bewerking, (door)verkoop daarvan. Deze melding dient foto’s te bevatten die onmiskenbaar bewijs leveren van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit. De Klant dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit, op straffe van verval, binnen een (1) maand na levering in te stellen. Het gebruik, de bewerking of de (door)verkoop van de goederen ontneemt de Klant het recht om een klacht omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit te melden. Indien de Klant de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt, wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard.
De Klant dient alle klachten omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, per aangetekend schrijven aan Nobscot te melden, binnen één (1) maand na ontdekking daarvan, en in ieder geval uiterlijk één (1) maand na levering. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de verborgen gebreken. De Klant dient daarenboven (vervolgens) alle vorderingen omwille van de verborgen gebreken, op straffe van verval, binnen één (1) jaar na levering in te stellen.
Nobscot is in geen geval aansprakelijk voor verborgen gebreken die het gevolg zijn van overmacht, een fout of nalatigheid in hoofde van de Klant of persoon voor wie de Klant verantwoordelijk is en/of normale slijtage.
In geval van een klacht conform dit artikel, is Nobscot (discretionair door haar te beslissen) slechts gehouden tot vervanging of herstelling van het gebrekkige en/of niet-conforme goed. Een retourzending is slechts mogelijk mits toestemming van Nobscot, en voor zover de goederen in goede staat verkeren en in hun oorspronkelijke verpakking. De toestemming is geen erkenning van aansprakelijkheid door Nobscot.
Enige klacht van welke aard ook schort de betalingsverplichtingen niet op en machtigt de Klant niet om de levering te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken.
Nobscot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling door de Klant van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.


8. Aansprakelijkheid
Nobscot is behoudens in geval van zware fout, opzet of bedrog in geen geval aansprakelijk voor, en kan Nobscot niet gehouden zijn tot, vergoeding ten aanzien van de
Klant van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Klant).
De totale aansprakelijkheid van Nobscot per schadegeval is behoudens in geval van zware fout, opzet of bedrog, beperkt tot het factuurbedrag van het desbetreffende order, althans tot dat gedeelte van het order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De Klant zal uitsluitend en alleen alle risico’s dragen met betrekking tot het gebruik van de goederen of diensten.


9. Overmacht
In geval van overmacht in hoofde van Nobscot, worden de verplichtingen van Nobscot ten aanzien van de Klant geschorst zolang de overmacht duurt.
Onder overmacht wordt verstaan (i) de (al dan niet onvoorzienbare) omstandigheden waardoor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verzwaard wordt, of (ii) de hierna vermelde gevallen: oorlog, terreur, terreurdreigingen, oproer, onlusten, quarantaine, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, brand, exploitatieongevallen, machinebreuk, gebrek aan vervoermiddelen, tekort aan materialen en/of grondstoffen, vorst, epidemieën, beslissingen of interventies van overheidswege, brandstoftekorten, energietekort, overmacht in hoofde van een leverancier of onderaannemers en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
Indien de overmachtssituatie langer dan twee (2) maanden zou duren, heeft Nobscot het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. In geval van overmacht kan Nobscot naar eigen inzichten oordelen en discretionair beslissen over de toewijzing en verdeling van de beschikbare goederen aan haar klanten waarbij de Klant in dergelijke situatie geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding vanwege Nobscot en evenmin de overeenkomst om die reden kan ontbinden.
 

10. Ontbinding
Nobscot heeft het recht om de overeenkomst met de Klant ten allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, niettegenstaande een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen (tijdig) na te komen, (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van of dagvaarding tot) een gerechtelijke reorganisatie en/of faillissement van de Klant (iii) (beslissing dan wel dagvaarding tot) ontbinding en/of vereffening in hoofde van de Klant, (iv) stopzetting van (een deel van) de activiteiten van de Klant, (v) (bewarend dan wel uitvoerend) beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant, (vi) een toerekenbare ernstige tekortkoming in hoofde van de Klant die elke professionele samenwerking tussen Nobscot en de Klant onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, en/of (vii) indien de Klant in strijd met artikel 3 rechtstreeks of onrechtstreeks het kookgerei van het merk Beka op actieve wijze buiten België en Luxemburg verkoopt.
In voorkomend geval is de Klant steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien (15%) van de prijs van het order verschuldigd, onverminderd het recht van Nobscot om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is. In voorkomend geval worden tevens alle schuldvorderingen van Nobscot op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.


11. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten rusten bij Nobscot en worden niet overgedragen of in licentie gegeven aan de Klant.


12. Deelbaarheid
Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarde nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen Nobscot en de Klant te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zou nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Voor alle betwistingen omtrent een aanbod, offerte en orderbevestiging van, en overeenkomst tussen, Nobscot van/en de Klant zullen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk exclusief bevoegd zijn, en zal het Belgische recht, met uitsluiting van het verdrag der verenigde naties van 11 april 1980 inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, exclusief van toepassing zijn.